ΑΣΔΑ: Πρόσληψη 22 ατόμων για την πυροπροστασία του Ποικίλου Όρους (απόφαση – πίνακας προσληφθέντων)

Περιφέρειες
Μοιραστείτε το:

Ο Γενικός Γραμματέας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες “Επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση […] πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια … με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα 12 μηνών”
  • Την με αριθμ. 36/2022 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:9Χ81ΟΡΕΓ-2ΤΞ), με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των εποχικών και έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, καθορίζονται οι απαιτούμενες ειδικότητες και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
  • Τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2022 (Μάιος – Οκτώβριος 2022), το πλάνο εργασιών, τις βάρδιες και τα οχήματα της πολιτικής προστασίας
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2160/2022 (ΑΔΑ: 9ΓΕΒΟΡΕΓ-ΥΥΣ) ανακοίνωση του ΑΣΔΑ για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διαφόρων ειδικοτήτων για τέσσερις (4) μήνες

Αποφασίζει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είκοσι δύο (22) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων για τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση των εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, στο πλαίσιο της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω – 2022, και ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, από 6.06.2022 έως και 5.10.2022.

Δείτε όλη την απόφαση και τον πίνακα  των προσλαμβανόμενων

Έφη Γιοβάνου

Μοιραστείτε το:
Tagged