Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ: Πώς θα επιλεγούν 70.000 παιδιά για το καλοκαίρι – Δικαιούχοι και κριτήρια επιλογής

Παιδί & Γονείς
Μοιραστείτε το:

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις. Πόσα μόρια πιάνει το εισόδημα και πόσα τα παιδιά. Οι ωφελούμενοι και οι ενστάσεις.

Εντός των ημερών αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή τουλάχιστον 70.000 παιδιών στο νέο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) όπως μετονομάστηκε ο ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2022. Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση που εκδόθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

α) Ασφαλισμένοι που συγκεντρώνουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων του ΟΑΕΔ, ή τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας ή επιδόματος μακροχρονίως ανέργων.

β) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

 • Το πραγματικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς του φορολογικού έτους 2020 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.
 • Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2006 έως 14.06.2016, όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω αρμοδίου δημοσίου φορέα.
 • Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέσεων για παιδιά της κατηγορίας αυτής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου έως:

α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και

β) την 20ή Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης). Ωστόσο, η διάρκεια διαμονής διπλασιάζεται, όταν επιλέγονται εγκαταστάσεις κατασκηνωτικών επιχειρήσεων στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης – Αγ. Άννας.

Το ημερήσιο τροφείο ανέρχεται κατά περίπτωση:

α) Στα 30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και

β) στα 52 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Τα μόρια και οι αιτήσεις

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση, η οποία στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια:

α. Το ύψος του πραγματικού δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος, είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς φορολογικού έτους 2020 για όλους τους δικαιούχους.

β. Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (τέκνων ηλικίας έως 18 ετών).

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:

Για το α’ κριτήριο:

 1. Για δηλωθέν εισόδημα ύψους έως 10.000,99: 30 μόρια.
 2. Για δηλωθέν εισόδημα ύψους από 10.001,00 έως 20.000,99€: 20 μόρια.
 3. Για δηλωθέν εισόδημα ύψους έως 20.001,00 έως 30.000,00€: 10 μόρια.

Για το β’ κριτήριο:

Από 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Ωφελούμενα τέκνα με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους, εφόσον κατά την κατάρτιση του Μητρώου Παρόχων προκύψει ότι οι προσφερόμενες θέσεις για παιδιά με αναπηρία από τις συμμετέχουσες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελούμενων τέκνων της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

 • Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και οι ανακρίβειες των στοιχείων που δηλώνονται επισύρουν τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 • Διόρθωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες αιτήσεις που υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων.
 • Δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.
 • Υποψήφιοι των οποίων οι ημέρες εργασίας δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως λόγω μη ένταξής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούνται να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση τα σχετικά παραστατικά.
 • Δικαιούχοι με ωφελούμενα τέκνα ανήκοντα στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω έχουν την υποχρέωση να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας αρμοδίου Δημοσίου φορέα σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

Ρούλα Σαλούρου / salourou@euro2day.gr

Πηγή: euro2day.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged