ΟΤΑ: Υποχρεωτική πλέον η έφεση Δήμων κατά δικαστικών αποφάσεων μονιμοποίησης συμβασιούχων τους

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Ψηφίστηκε η τροπολογία του ΥΠΕΣ κατά μονιμοποιήσεων ΙΔΑΧ ΟΤΑ με δικαστικές αποφάσεις, που είχε υποβληθεί στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή του σχεδίου νόμου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.».

 Από τούδε και εξής, αφού το αναφερόμενο σχέδιο νόμου δημοσιεύθηκε ως ν.4915/2022/ΦΕΚ 63Α΄/24.3.2022 «Υποχρεωτική» θα είναι πλέον η άσκηση έφεσης από δήμους και περιφέρειες σε περιπτώσεις δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή σχέσης εργασίας, βάσει της αναφερόμενης διάταξης που αποτελεί πλέον διάταξη (άρθρο 37) του νόμου 4915/2022. Το άρθρο 37 του νόμου 7915/22 και επίσης το αντίστοιχο για τις Περιφέρειες άρθρο 38 παρουσιάζεται στο τέλος του παρόντος.

Μέχρι στιγμής η άσκηση ένδικων μέσων από πλευράς ΟΤΑ κατά αποφάσεων που αφορούν εργασιακά θέματα είχε δυνητικό χαρακτήρα και ένας δήμος ή μια Περιφέρεια, σε περίπτωση που ένα δικαστήριο δικαίωνε εργαζόμενους που είχαν προσφύγει κατά του ΟΤΑ, μπορούσε να αποφασίσει να μην καταθέσει έφεση και να αφήσει την απόφαση να τελεσιδικήσει προς όφελος των εργαζομένων. Ωστόσο, με την νέα νομοθετική διάταξη αίρεται κάθε τέτοιο περιθώριο.

Με αυτή, αν για παράδειγμα συμβασιούχοι προσφύγουν σε ένα δικαστήριο διεκδικώντας την μονιμοποίησή της και δικαιωθούν πρωτόδικα, η Δημοτική ή Περιφερειακή Αρχή θα είναι υποχρεωμένη να εφεσιβάλλει. Οι αποφάσεις για την προσφυγή κατά των πρωτόδικων αποφάσεων προβλέπεται να λαμβάνονται από την Οικονομική Επιτροπή του οικείου ΟΤΑ.

Η συγκεκριμένη διάταξη, μπορεί φαινομενικά να πλήττει τους συμβασιούχους εργαζόμενους των ΟΤΑ, στην πράξη, όμως στρέφεται κατά των «πονηρών» λαϊκιστών δημάρχων που είχαν ξεκινήσει  ένα περίεργο ρουσφετολογικό γαϊτανάκι, επιλεκτικής μονιμοποίησης «ημετέρων» συμβασιούχων του δήμου τους, με το «κόλπο»  της παρά το δικαστηρίω κατάθεσης «σύμφωνης γνώμης» περί κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών, από τους προσφεύγοντες για μονιμοποίηση εργαζόμενους (δείτε σε άλλη ανάρτηση σχετικό παράδειγμα σε εξέλιξη μάλιστα στο δήμο Περιστερίου).

Οι δύο νέες νομοθετικές διατάξεις…

ν.4915/2022/ΦΕΚ 63Α΄/24.3.2022

Άρθρο 37 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 3852/2010

  1. Στην περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εξαίρεση των δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική, β) διαγράφεται το πέμπτο εδάφιο, γ) στο νέο πέμπτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στην εξαίρεση του πρώτου εδαφίου και η περ. ι) διαμορφώνεται ως εξής:

«ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την

κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο».

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περ. κδ) ως εξής:…[…]…

Άρθρο 38 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών – Τροποποίηση περ. θ) παρ. 1 άρθρου 176 ν. 3852/2010

Στην περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εξαίρεση των δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της περιφέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική, β) διαγράφεται το πέμπτο εδάφιο, γ) στο νέο πέμπτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στην εξαίρεση του πρώτου εδαφίου και η περ. θ) διαμορφώνεται ως εξής:

«θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της Περιφέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο.

Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό συμβούλιο».

Νίκος Παρίκος – Έφη Γιοβάνου

Μοιραστείτε το:
Tagged