Προγραμματισμός Προσλήψεων 2023 Υπουργείων, Φορέων Δ.Τ. και ΟΤΑ (Εγκύκλιος)

Υπουργεία
Μοιραστείτε το:

Εγκύκλιο με θέμα: “Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023” εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Εγκύκλιος απευθύνεται στα Υπουργεία, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους ΟΤΑ Α & Β΄ βαθμού, καθορίζει δε όλα τα βήματα καθορισμού του αριθμού των προσλήψεων για το 2023, καθώς και τον τρόπο που αυτές θα δηλωθούν… (για να δείτε  την Εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ…)

Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και αφορά στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στους εποπτευόμενους αυτών φορείς καθώς και στις Ανεξάρτητες Αρχές. Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.
  • Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών που δεν θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο Υπουργείο).

Τα Υπουργεία για την καλύτερη επισκόπηση των αιτημάτων και για να υποβοηθηθούν στην επεξεργασία τους, θα μπορούν να εξάγουν, μέσω της εφαρμογής, το σύνολο των αιτήσεων που τους έχουν υποβληθεί σε αρχείο excel.

——————-

Α) δεν υποβάλλονται αιτήματα Εποχικού Προσωπικού, τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού 2023.

Β) δεν υποβάλλονται αιτήματα για την πλήρωση θέσεων Διευθυντικών Στελεχών επί θητεία τα οποία θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Γ) δεν υποβάλλονται αιτήματα φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτή

εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, θα υποβάλλουν τυχόν αιτήματά τους σύμφωνα με τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Δ) τα αιτήματα των φορέων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα οποία απαιτείται βεβαίωση ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, ως ισχύει, θα πρέπει να αποσταλούν, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απευθείας από τους φορείς και στο ΑΣΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvaseis-ergou@asep.gr, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις όταν εκδοθούν θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας.

Ε) Για τα αιτήματα των φορέων Γενικής Κυβέρνησης των οποίων η μισθοδοσία δεν επιβαρύνει απευθείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα πρέπει οι Υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την έκδοση αιτιολογημένης εισήγησης των ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης (παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014). Οι εν λόγω εισηγήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (mailto:dpgk@glk.gr) και να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας (mailto:dipp@ypes.gov.gr) προκειμένου να εξεταστούν τα εν λόγω αιτήματα.

ΣΤ) Για τα αιτήματα των φορέων Γενικής Κυβέρνησης των οποίων η μισθοδοσία επιβαρύνει απευθείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν απαιτείται η εισήγηση ΓΔΟΥ αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης (παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014), διότι για αυτές τις περιπτώσεις θα προβλεφθούν πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό 2023 και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-711-0000000).»

Η αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων

Η κάθε αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων περιλαμβάνει τα εξής κοινά πεδία, που μένουν ίδια για όλα τα συγκεκριμένα αιτήματα:

Φορέας τον οποίο αφορά η αίτηση: Μπορεί να ταυτίζεται με τον φορέα υποβολής, αλλά μπορεί και να αφορά σε φορέα που εποπτεύεται από τον φορέα υποβολής (όπως π.χ. στην περίπτωση των Ο.Τ.Α.). Επιλογή από λίστα και Εύρεση.

Υπουργείο: Το Υπουργείο που εποπτεύει το φορέα και είναι αρμόδιο για την

αρχική αξιολόγηση της αίτησης. Το πεδίο εμφανίζεται συμπληρωμένο, εκτός

από τις Ανεξάρτητες Αρχές που επιλέγουν το οικείο Υπουργείο.

Περίοδος Αναφοράς: Απενεργοποιημένο, με προεπιλεγμένη την τιμή «Επόμενο Έτος».

Γενική Κυβέρνηση: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα μόλις συμπληρωθεί το πεδίο «Φορέας τον οποίο αφορά η αίτηση» με τις τιμές «Ναι/Όχι».

 Στην περίπτωση που στην τιμή του πεδίου εμφανιστεί «Όχι», τότε δεν μπορεί

να υποβληθεί από τον εν λόγω φορέα αίτηση για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή

προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης.

Συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού τρέχοντος έτους:

Συμπληρώνεται το άθροισμα των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του φορέα (συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων υπαλλήλων που κατέχουν προσωποπαγή θέση).

Παρατηρήσεις (πεδίο κειμένου): Προαιρετική χρήση

Μοιραστείτε το:
Tagged