Σύμβουλος Ακεραιότητας σε Δημόσιο και ΟΤΑ – Νέος θεσμός εσωτερικού ελέγχου…

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Με την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693/17.1.2022 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, που υπογράφει η Γ.Γ. κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη με  θέμα «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» – Σύμβουλος Ακεραιότητας, ορίζονται οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα  για την επιλογή και τοποθέτηση του νέου θεσμικής ιδιότητας «ανεξάρτητου  προσώπου» διοίκησης, σε όλο το φάσμα της Γενικής Διακυβέρνησης και επίσης σε όλες τις αυτοτελείς δομές της Αυτοδιοίκησης, όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες διοικήσεις, κλπ. (για να δείτε ή «κατεβάσετε» την Εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ).

Εκ των πραγμάτων, και σε ότι αφορά  την Αυτοδιοίκηση, φαίνεται  ότι ο νομοθέτης (Κυβέρνηση-Βουλή), έλαβε υπόψη του  τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σε ένα άλλο ανεξάρτητο θεσμό προστασίας αυτή τη φορά του δημότη, του «Συμπαραστάτη του Δημότη», η επιλογή του οποίου σε κάθε δήμο χειραγωγείται από τις διοικήσεις των δήμων με αποτέλεσμα να μη επιλέγεται σχεδόν κανένας, αφού η νομοθεσία δεν προβλέπει επαναληπτικές διαδικασίες… Όπως αναφέρεται και στην ποιο πάνω αναφερόμενη εγκύκλιο, οι διαδικασίες επιλογής και ορισμού του «Συμβούλου Ακεραιότητας, αποτελούν  με βάση τον νόμο  από 4795/2021, αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4795/2021, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, είναι ανεξάρτητο  υπηρεσιακό όργανο, στήριξης των υπαλλήλων του δημόσιου φορέα ή των ΟΤΑ Α΄& Β’ βαθμού στους οποίους έχει επιλεγεί και ορισθεί, σε θέμα δεοντολογίας, υπηρεσιακού εκφοβισμού, κλπ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο της κας Χαραλαμπογιάννη:

Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική συνδρομή για ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο υπάλληλος κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση συμφερόντων.

Παραλαμβάνει αναφορές από τους υπαλλήλους του φορέα, για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς και ασκεί διαμεσολάβηση, προκειμένου να επιληφθούν τα όργανα του φορέα ή εξωτερικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνησή τους. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 82 του ν. 4795/2021 «Η υποβολή αναφοράς σχετικά με θέματα ακεραιότητας και διαφθοράς στον Σύμβουλο Ακεραιότητας δεν αναιρεί τις σχετικές αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και Αρχών»

Παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησης της αναφοράς και ενημερώνει σχετικά τον υπάλληλο που την υπέβαλε.

Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό του φορέα για θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους υπαλλήλους του φορέα και τους υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων σε συνεργασία με την οικεία οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, καθώς και με εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.

Νίκος Παρίκος-Έφη Γιοβάνου

Για πλήρη ενημέρωση διαβάστε στην συνέχεια όλα όσα αναφέρει η Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693/17.1.2022, για τον θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας

———————-

«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» – Σύμβουλος Ακεραιότητας

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 62 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», με τον οποίο εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4795/2021 εισάγεται στο Δημόσιο Τομέα ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας, κεντρική αποστολή του οποίου αποτελεί η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας των υπαλλήλων που διαπιστώνουν, υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας, καθώς και η παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλής σε αυτούς αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας στο χώρο εργασίας τους.

ΑΡΘΡΟ 23 ν. 4795/2021

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4795/2021 προβλέπεται σε κάθε Υπουργείο η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας, το οποίο υπάγεται ως οργανική μονάδα στον Υπουργό. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται κατ’ αρχήν τα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ωστόσο, είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε Ανεξάρτητες Αρχές, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του φορέα και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4795/2021. Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4795/2021, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής του φορέα, η οποία υποβάλλεται στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παροχή γνώμης, είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στους ως άνω φορείς. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που ζητείται η γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τεκμαίρεται ότι αυτή είναι θετική μετά την παρέλευση αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος προς αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4795/2021. Με την ίδια απόφαση δύναται να προβλέπεται ότι το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας που συνιστάται σε έναν Ο.Τ.Α. α’ βαθμού είναι αρμόδιο και για άλλους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4795/2021, προβλέπεται ότι οι αυτοτελείς υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον δεν έχουν συστήσει Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, υπάγονται στο αντίστοιχο Γραφείο του εποπτεύοντος φορέα.

Σημειώνεται πως το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας δύναται, εκτός από τον Σύμβουλο Ακεραιότητας, να στελεχώνεται και από υπαλλήλους του οικείου φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 82 του ν. 4795/2021, οι οποίες προβλέπουν «Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του φορέα, στον οποίο ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να του παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή».

ΑΡΘΡΟ 24 ν. 4795/2021

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4795/2021 ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας διακρίνονται σε τρεις λειτουργικούς άξονες ως εξής:

 1. Υποστηρικτικός άξονας

α) Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική συνδρομή για ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο υπάλληλος κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση συμφερόντων.

β) Παραλαμβάνει αναφορές από τους υπαλλήλους του φορέα, για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς και ασκεί διαμεσολάβηση, προκειμένου να επιληφθούν τα όργανα του φορέα ή εξωτερικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνησή τους. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 82 του ν. 4795/2021 «Η υποβολή αναφοράς σχετικά με θέματα ακεραιότητας και διαφθοράς στον Σύμβουλο Ακεραιότητας δεν αναιρεί τις σχετικές αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και Αρχών»

γ) Παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησης της αναφοράς και ενημερώνει σχετικά τον υπάλληλο που την υπέβαλε.

 1. Ενημερωτικός άξονας

α) Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό του φορέα για θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας.

β) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους υπαλλήλους του φορέα και τους υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων σε συνεργασία με την οικεία οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, καθώς και με εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

γ) Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.

 1. Συμβουλευτικός άξονας

α) Ενημερώνει και συνεργάζεται με τη διοίκηση του φορέα, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και την οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και προτύπων ακεραιότητας εντός του φορέα.

β) Διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης των μηχανισμών πρόληψης, αποτροπής και εντοπισμού προς τον επικεφαλής του φορέα, όταν εντοπίζει περιστατικά παραβιάσεων ακεραιότητας.

γ) Συντάσσει Ετήσια Έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας που χρησιμοποιεί ο φορέας, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και για την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 80 παρ. 3 περ. α’ του ν. 4795/2021, με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Ακεραιότητας, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, τα κριτήρια ανανέωσης της θητείας τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΑΡΘΡΟ 25 ν. 4795/2021

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4795/2021 περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Συμβούλου Ακεραιότητας και συγκεκριμένα:

 1. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας υποχρεούται:

α) να ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα και να ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος,

β) να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

γ) να απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

 1. Η μη αναφορά του κωλύματος της ως άνω περ. γ) της παρ. 1 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
 2. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας έχει πειθαρχική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Με την έναρξη της θητείας του ο Σύμβουλος Ακεραιότητας υπογράφει Δήλωση Εχεμύθειας. Το καθήκον εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει για πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 26 ν. 4795/2021

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4795/2021 ορίζεται η σύσταση του Μητρώου υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας και προβλέπεται ποιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα με αίτησή τους να εγγραφούν.

Ειδικότερα, συστήνεται Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας (Μητρώο), στο οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλου Ακεραιότητας. Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του και περιλαμβάνει αποκλειστικά τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία προς διασφάλιση τόσο των προσωπικών δεδομένων όσο και της διαφάνειας.

 • Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο

Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, έχουν τον Α` βαθμό και τριετή κατ` ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία, και διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας του άρθρου 27 του ν. 4795/2021.

 • Κωλύματα εγγραφής στο Μητρώο

Δεν εγγράφονται στο Μητρώο οι υπάλληλοι:

α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής ή στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας δικηγόρου, απιστίας περί την υπηρεσία, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, καταπίεσης, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας – αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή

β) οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α’ ή

γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή

δ) στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή

ε) τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

 • Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο

Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

 • Διαγραφή από το Μητρώο

Μέλος του Μητρώου μπορεί να διαγραφεί με αίτησή του, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα προέλευσης και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε υποχρεωτική διαγραφή μέλους από το Μητρώο εάν συντρέξουν τα ανωτέρω κωλύματα εγγραφής στο Μητρώο κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή από άλλη επίσημη δημόσια αρχή.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 80 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 4795/2021, με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην τήρηση του Μητρώου, στην εγγραφή και διαγραφή των μελών του, στον έλεγχο και στην επικαιροποίηση των στοιχείων του, καθώς και άλλα θέματα τεχνικής – λεπτομερειακής φύσεως, για την έκδοση της οποίας θα ενημερωθούν οι Υπηρεσίες με νέα εγκύκλιο.

ΑΡΘΡΟ 27 ν. 4795/2021

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4795/2021 καθορίζεται ο τρόπος πιστοποίησης των Συμβούλων Ακεραιότητας. Πιο συγκεκριμένα:

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας υλοποιεί Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας σε συνέχεια και της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ /Φ.4/26/οικ.13726 /5-7-2021 (Β’ 2973) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 80 παρ. 2 του ν. 4795/2021.

ΑΡΘΡΟ 28 ν. 4795/2021

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4795/2021 καθορίζεται ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων των Συμβούλων Ακεραιότητας, ως εξής:

Η θέση του Συμβούλου Ακεραιότητας πληρούται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η πρόσκληση αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα μέλη του Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Συμβούλου Ακεραιότητας γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και αποτελείται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με αναπληρωτές όσους τους αναπληρώνουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Β`.

Η επιλογή διενεργείται από την ως άνω Επιτροπή, κατόπιν συνεκτίμησης των απαιτούμενων τυπικών και των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή δύναται να καλεί σε συνέντευξη τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους ανά θέση, η οποία λαμβάνεται υπόψη για την τελική επιλογή τους. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό επιλογής της Επιτροπής, το οποίο είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τον υποψήφιο που επιλέγεται, καθώς και καθορισμό ενός επιλαχόντα, εφόσον υπάρχει.

Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στη διαδικασία υπάλληλος που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του (άρθρο 28).

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 80 παρ. 3 περ. β’ του ν. 4795/2021, με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Ακεραιότητας και τυχόν πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων.

ΑΡΘΡΟ 29 ν. 4795/2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4795/2021 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των Συμβούλων Ακεραιότητας.

Η θητεία του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι τριετής, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) ακόμη φορά. Η ανανέωση δύναται να πραγματοποιηθεί αφού αξιολογηθεί το έργο του Συμβούλου Ακεραιότητας από την τριμελή Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4795/2021, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, του οποίου η θητεία έληξε συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επιλογή νέου. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβούλου προκύψει ένα από τα κωλύματα εγγραφής στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας, ο Σύμβουλος παύεται αυτοδικαίως από τη θέση από την ημερομηνία που έλαβε γνώση το αρμόδιο όργανο και διαγράφεται από το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας.

Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες. Στον ανωτέρω δεν καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α` 176).

Η θέση του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι πλήρους απασχόλησης. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο υπάλληλος που έχει επιλεγεί σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του φορέα για τον οποίο έχει επιλεγεί, εφόσον ανήκει οργανικά σε αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο υπάλληλος που επιλέγεται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας χωρίς να καταλαμβάνει οργανική θέση κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και στη συνέχεια τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του φορέα υποδοχής.

H μισθοδοσία των Συμβούλων Ακεραιότητας καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Συμβούλων Ακεραιότητας συντάσσονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Οι Σύμβουλοι Ακεραιότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπάγονται: α) για θέματα πειθαρχικής ευθύνης στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είναι πειθαρχικός προϊστάμενος αυτών και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, β) για θέματα χορήγησης αδειών, άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή τήρησης του ωραρίου εργασίας, στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα όπου ασκούν τα καθήκοντα του Συμβούλου και γ) για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης στη Διεύθυνση Προσωπικού και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της υπηρεσίας προέλευσής τους.

ΑΡΘΡΟ 30 ν. 4795/2021

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4795/2021 σχετικά με το Συντονισμό των Συμβούλων Ακεραιότητας (Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας) προβλέπεται ότι η

Εθνική Αρχή Διαφάνειας ορίζεται αρμόδια για τον συντονισμό των Συμβούλων Ακεραιότητας (Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας) με σκοπό:

α) τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων, την καταγραφή των προσεγγίσεων που είναι αποτελεσματικές και τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών,

β) τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών ακεραιότητας, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του Συμβούλου Ακεραιότητας στην ενίσχυση της ακεραιότητας στη δράση των δημόσιων φορέων,

γ) τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δημόσια ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία,

δ) τη συγκέντρωση και αναφορά στατιστικών στοιχείων και δεδομένων σε θέματα ακεραιότητας και διαφθοράς.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 80 παρ. 3 περ. δ’ του ν. 4795/2021, με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας.

Στο Παράρτημα της παρούσας Εγκυκλίου παρατίθεται συνοπτικός οδηγός ενεργειών για την έναρξη λειτουργίας Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στα Υπουργεία, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4795/2021.

Παρακαλούνται οι Φορείς που εμπίπτουν στο β’ και γ’ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4795/2021 και επιθυμούν να συστήσουν Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ως άνω νόμου, να υποβάλουν το σχετικό αίτημα προς τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παροχή γνώμης, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς προς ενημέρωση και κάθε περαιτέρω κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργεια.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό», καθώς και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, www.aead.gr.

Μοιραστείτε το:
Tagged