Δήμο Περιστερίου: Ανίκανοι οι εργαζόμενοι του; 14.880 ευρώ σε ιδιώτη για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προμηθειών

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Ανίκανοι για κάθε εργασία, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι κρίνονται από την διοίκηση Παχατουρίδη, οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών του και όσοι υπηρετούν στα θυγατρικά του νομικά πρόσωπα, αφού σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια, προσλήφθηκε εταιρία ιδιωτών, με απευθείας μάλιστα ανάθεση, και αμοιβή 14.880 ευρώ, προκειμένου να  δίνει στις υπηρεσίες του συμβουλές για θέματα προμηθειών. Με απλά λόγια, όλα πλέον στον δήμο Περιστερίου και ειδικότερα για την διοίκηση Παχατουρίδη, αποτελούν αίτιο και προϊόν απευθείας αναθέσεων με το δημοτικό χρήμα να ρέει σε επιλεγμένους ιδιώτες και τους υπαλλήλους του δήμου, απλώς να αποτελούν μισθοδοτούμενες ανθρώπινες φιγούρες, που δεν κρίνονται ικανές για τίποτα σε ότι αφορά τις εργασίες για τις οποίες έχουν προσληφθεί…

Δείτε στην συνέχεια  το απόσπασμα της δημοσιευμένης στο Διαύγεια του Δήμου, απόφασης με την οποία δίνονται χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο και κριτήριο 14.880 ευρώ σε ιδιωτική εταιρία δύο ατόμων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προμηθειών…

«15/3/2023 -Απευθείας ανάθεση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προμηθειών

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3) ….

…[…]…

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

α) Την ανάθεση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προμηθειών από εταιρεία με αντίστοιχη εξειδίκευση κατά το έτος 2023 για σύνολο 240 ωρών εργασίας, στην εταιρεία ΣΟΥΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ν.- ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801822228, Δ.Ο.Υ: Περιστερίου), με το ποσό των 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (14.880,00€ συμπερ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά της, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση

Για όποιον  θέλει να δει όλη την απόφαση, ας την αναζητήσει στο Διαύγεια του Δήμου Περιστερίου,  στο οποίο είναι αναρτημένη με ΑΔΑ: Ψ5ΗΒΟΕΠΝ-4Τ0

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged